Archiwum / Projekt „Kultura jest alternatywą”

Projekt „Kultura jest alternatywą”

19 oraz 20 listopada w polkowickim kinie odbył się koncert oraz spektakl profilaktyczny w ramach projektu „Kultura jest alternatywą”. 
Treść kon­certu „Jak przez sen” wypełniły frag­menty życio­rysów znanych muzyków rock­owych takich jak m. in.: Jimi Hen­drix, Janis Joplin, Ryszard Riedel. Uwaga sku­pi­ła się na spus­tosze­niu, jakie w ich życiu poczyniły uży­wki (narko­tyki, alko­hol). Mowa była także o ich przed­w­czes­nej śmierci, spowodowanej nałogami.
Spek­takl „Wyjście awaryjne” składał się z szeregu scen opisu­ją­cych różne odcie­nie prze­mocy. Każda z postaci uwikłana w trudne życiowe sytu­acje (m.in. spowodowane nałogami) prezen­tuje odmi­enne pode­jś­cie do tego tem­atu. W finale bohaterowie spektaklu podają prak­ty­czne rady, jak poradzić sobie z dręczy­cielem. Uświadami­ają, że nieza­leżnie od tego co się dzieje, zawsze można coś zro­bić, aby pomóc sobie  i innym.  

Zadanie jest sfinansowane z budżetu gminy Polkowice z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o